Teanga agus Litearthacht

Teanga agus Litearthacht

Is Réimse Foghlama sa churaclam Teanga agus Litearthacht. Dírítear ar scileanna teanga agus litearthachta na bpáistí a fhorbairt. Cuireann na scileanna sin ar a gcumas do pháistí caidreamh éifeachtach a dhéanamh le daoine eile thart orthu, iad féin a chur in iúl go cruthaitheach agus cumarsáid a dhéanamh go muiníneach.

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt sna gnéithe seo a leanas:

  • Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
  • Léitheoireacht
  • Scríbhneoireacht

Baineann na modhanna cumarsáide thuas le gach Réimse Foghlama. Ba chóir deiseanna a bheith ag páistí a gcuid scileanna teanga agus litearthachta a fhorbairt i ngach eispéireas foghlama.

Is scileanna bunriachtanacha iad sin maidir le smaointeoireacht, foghlaim agus caidreamh a dhéanamh i gcomhthéacs pearsanta, sóisialta agus oibre i rith an tsaoil. Is í an litearthacht bunús na foghlama agus tá tábhacht nach beag léi i dtaca le sásamh agus fás pearsanta chomh maith.

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach na Riachtanais Reachtúla maidir le Teanga agus Litearthacht ag Eochairchéim 1 (Gaeilge agus Béarla) agus ag Eochairchéim 2 (Gaeilge agus Béarla).

Níl dualgas reachtúil ar scoileanna teanga seachas Béarla, nó Gaeilge agus Béarla (i nGaelscoileanna), a theagasc. Sin ráite, is féidir, de bharr teanga eile a theagasc, scileanna cumarsáide agus litearthachta páistí a fheabhsú agus iad a spreagadh le bheith ina gcainteoirí muiníneacha agus ina n-éisteoirí airdeallacha. Is féidir go bhforbróidh siad tuiscint ar chultúr fosta, ar ceann de na heochairghnéithe atá mar bhonn faoi chuspóirí Churaclam Thuaisceart Éireann í.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Teanga agus Litearthacht.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Teanga agus Litearthacht, déan teagmháil le: