Oideachas Reiligiúnach

Oideachas Reiligiúnach

Is cuid éigeantach de Churaclam Thuaisceart Éireann Oideachas Reiligiúnach. Dírítear ar pháistí a spreagadh le bheith fiosrach agus le heolas a chur ar a gcreideamh féin agus ar chreideamh daoine eile.

Tá an curaclam do Oideachas Reiligiúnach leagtha amach ag an Roinn Oideachais agus ag na ceithre phríomh-Eaglais Chríostaí i dTuaisceart Éireann sa Chroíshiollabas.

Caithfidh scoileanna Oideachas Reiligiúnach a chur ar fáil de réir an tsiollabais. Ag Eochairchéim 1 agus 2, tá Foilsiú Dé, an Eaglais Chríostaí agus Moráltacht i gceist.

Cuireann an siollabas bonn faoi Oideachas Reiligiúnach agus thig le scoileanna tógáil air le freastal ar riachtanais na ndaltaí agus ar éiteas na scoile. Tá sé seo ag teacht le solúbthacht Churaclam Thuaisceart Éireann agus fágann sé go dtig le scoileanna ábhar breise, mar shampla ar mhoráltacht, a chur san áireamh.

D’fhorbair muid treoir (non-statuory guidance) le cuidiú ón Religious Education Advisory Group le tacú leis an Chroíshiollabas.

Thig le tuismitheoirí a bpáiste a tharraingt amach as Oideachas Reiligiúnach agus adhradh comhchoiteann ina n-iomláine, nó as codanna díobh.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Ba chóir deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Oideachas Reiligiúnach.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Oideachas Reiligiúnach, déan teagmháil le: