Ealaín agus Dearadh

Ba chóir go mbeadh sé d'aidhm ag curaclam ardchaighdeáin Ealaín agus Dearadh aird na bpáistí a mhealladh, iad a spreagadh, agus a ndúshlán a thabhairt tuiscint agus ábaltachtaí a fhorbairt. Ba chóir eolas, scileanna agus muinín na bpáistí a fhorbairt, lena chur ar a gcumas dóibh a bheith ag triail agus ag fiosrú, agus saothair ealaíne dá gcuid féin a chruthú.

De réir mar a aistríonn páistí trí na heochairchéimeanna seo, ba chóir go mbeadh siad ag cur lena dtuiscint ar an tábhacht atá le hEalaín agus Dearadh sa domhan thart orthu.

Ba chóir do mhúinteoirí a chinntiú go mbíonn eispéiris chéadfacha dhíreacha ag na páistí. Is trí na heispéiris sin a fhorbrófar feasacht radhairc, feasacht spásúil agus feasacht tadhaill na bpáistí, chomh maith lena gcuid scileanna láimhsithe. Ba chóir do mhúinteoirí uirlisí, ábhair agus próisis ealaíne agus dearaidh a thabhairt isteach de réir a chéile. Ar an dóigh sin, cuirfear ar a gcumas do na páistí dath, líne, cruth, spás, foirm, patrún agus uigeacht a úsáid lena gcuid smaointe a léiriú.

Tá sé tábhachtach go mbíonn taithí sheasmhach ag páistí ar Ealaín agus Dearadh le go mbeidh tuiscint acu ar an méid a dhéanann ealaíontóirí, dearthóirí agus ceardaithe, agus le go mbeidh siad muiníneach agus réimse leathan meán agus teicnící in úsáid acu.

Spreagann gníomhaíochtaí Ealaín agus Dearadh páistí:

  • le freagairt don domhan thart orthu;
  • le freagairt do na mothúcháin s’acu féin;
  • lena samhlaíocht a fhorbairt agus a úsáid;
  • lena gcuid smaointe, tuairimí agus mothúchán a chur in iúl;
  • le fadhbanna a réiteach; agus
  • le bheith níos eolaí ar chúrsaí aeistéitice.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Ealaín agus Dearadh, déan teagmháil le: