Na hEalaíona

Na hEalaíona

Is Réimse Foghlama sa churaclam na hEalaíona. Tá trí shnáithe ann: Ealaín agus Dearadh, Drámaíocht, agus Ceol. Forbraítear cruthaitheacht na bpáistí trí na hEalaíona agus spreagtar iad lena gcuid smaointe agus mothúchán, agus lena ndearcadh ar an domhan a chur in iúl trí phictiúir, fuaim, drámaíocht agus damhsa.

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt in:

I gcuraclam na bunscoile, tugann na hEalaíona deis do pháistí na rudaí seo a leanas a fhorbairt:

  • a bhfiosracht, a samhlaíocht agus a gcruthaitheacht;
  • a bhféinmhuinín agus bhféinmheas;
  • a gcumas ealaíne, ceoil agus cinéistéiseach, scileanna oll-luaileacha agus mínluaileacha san áireamh;
  • modhanna briathartha agus neamhbhriathartha le hiad féin a chur in iúl;
  • tuiscint d’áilleacht agus d’iontas an domhain thart orthu;
  • an cumas atá acu roghanna agus cinntí feasacha a dhéanamh; agus
  • tuiscint ar chultúir eile.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach na Riachtanais Reachtúla do na nEalaíona ag Eochairchéim 1 agus Eochairchéim 2

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí na hEalaíona.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Na hEalaíona, déan teagmháil le: