Matamaitic agus Uimhearthacht

Matamaitic agus Uimhearthacht

Is Réimse Foghlama sa churaclam Matamaitic agus Uimhearthacht. Tugtar deis do pháistí foghlaim faoin dóigh a n-oibríonn an domhan thart orthu agus ullmhaítear iad le cinntí a dhéanamh, fadhbanna a réiteach agus gnátheolas a phróiseáil.

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt sna gnéithe seo a leanas:

  • Próisis sa Mhatamaitic
  • Uimhreas
  • Tomhais
  • Cruth agus Spás
  • Láimhseáil Sonraí.

Tá na gnéithe seo uilig nasctha, ach ba chóir go mbeadh Próisis sa Mhatamaitic i gcroílár fhoghlaim na Matamaitice agus na hUimhearthachta. Díríonn na próisis ar an dóigh a mbíonn páistí ag foghlaim seachas ar an rud atá siad a fhoghlaim.

Ba chóir do mhúinteoirí foghlaim na bpáistí a nascadh, agus na heochairghnéithe atá mar bhonn faoi chuspóirí an churaclaim a leabú. Fágfaidh sé sin go mbeidh tuiscint níos fearr ag na páistí ar a n-eispéiris ar scoil agus sa domhan thart orthu, agus go dtuigfidh siad ábharthacht na n-eispéireas sin.

Ba chóir go mbeadh am ag páistí:

  • ábhair phraiticiúla a úsáid le smaointe a fhiosrú;
  • teanga na matamaitice a úsáid le labhairt faoina gcuid oibre agus lena gcuid smaointe a mhíniú;
  • dúshlán bheith rompu;
  • amharc ar mheancóga mar bhealach lena dtuiscint a neartú; agus
  • a thuiscint gur gá a bheith buanseasmhach le fadhbanna a réiteach.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach na Riachtanais Reachtúla maidir le Matamaitic agus Uimhearthacht ag Eochairchéim 1  agus ag Eochairchéim 2.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Mhatamaitic agus Uimhearthacht.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Matamaitic agus Uimhearthacht, déan teagmháil le: