Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint

Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint

Is Réimse Foghlama i gcuraclam na bunscoile Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint (FPC). Dírítear ar fhorbairt mhothúchánach agus shóisialta na bpáistí a chothú, ar mhuinín, neamhspleáchas agus feasacht ar shláinte agus sábháilteacht a spreagadh, agus ar smaointeoireacht agus luachanna morálta na bpáistí a fhorbairt.

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt in dhá shnáithe nasctha:

  • Tuiscint Phearsanta agus Sláinte
  • Comhthuiscint sa Phobal Áitiúil agus sa Mhórphobal

Baineann an chéad snáithe le mórcheisteanna pearsanta agus mothúchánacha, agus le cúrsaí sláinte, folláine agus sábháilteachta. Baineann an dara snáithe le caidreamh pearsanta agus sóisialta agus leis an ghá atá le caoinfhulaingt agus meas.

Ba chóir do mhúinteoirí foghlaim na bpáistí a nascadh trasna na snáitheanna, agus na heochairghnéithe atá mar bhonn faoi chuspóirí an churaclaim a leabú. Fágfaidh sé sin go mbeidh tuiscint níos fearr ag na páistí ar a n-eispéiris ar scoil agus sa domhan thart orthu, agus go dtuigfidh siad ábharthacht na n-eispéireas sin.

Spreagann FPC páistí le bheith éifeachtach ar bhonn pearsanta, mothúchánach agus sóisialta. Spreagann sé iad le saol sláintiúil, sábháilte, torthúil a bheith acu agus le bheith muiníneach, neamhspleách agus freagrach mar shaoránaigh agus roghanna agus cinntí eolasacha freagracha a dhéanamh ar feadh a saoil. 

Ba chóir deiseanna a bheith ag páistí mórcheisteanna a fhiosrú dóibh féin, réitigh a mholadh agus cinntí a dhéanamh bunaithe ar a bhfuil foghlamtha acu. Cuidíonn sin leo luachanna agus dearcthaí dearfacha a fhorbairt go nádúrtha.

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach na Riachtanais Reachtúla maidir le Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint ag Eochairchéim 1  agus ag Eochairchéim 2.

Cuireann an Réimse Foghlama seo ar a gcumas do pháistí meas a léiriú ar dhaoine eile agus cosúlachtaí agus éagsúlachtaí sa phobal a fhiosrú. Mar sin de, is dóigh an-éifeachtach é le hOideachas Comhroinnte i gcomhpháirtíochtaí scoile a leabú. Féach Sharing Works: A Policy for Shared Education ón Roinn Oideachais le tuilleadh eolais a fháil.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí FPC.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint, déan teagmháil le: