An Domhan Thart Orainn

An Domhan Thart Orainn

Is Réimse Foghlama i gcuraclam na bunscoile An Domhan Thart Orainn. Spreagann sé fiosracht nádúrtha na bpáistí agus freagraíonn sé cuid de na ceisteanna a bhíonn acu faoin domhan ó thaobh na Tíreolaíochta, na Staire, na hEolaíochta agus na Teicneolaíochta de.

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt i gceithre shnáithe ghaolmhara:

  • Idirspleáchas
  • Áit
  • Gluaiseacht agus Fuinneamh
  • Athrú Thar Am

Fágann na snáitheanna seo go mbíonn solúbthacht nach beag ag múinteoirí ábhar a roghnú le heolas agus tuiscint na bpáistí a fhorbairt. Ba chóir do mhúinteoirí foghlaim na bpáistí a nascadh trasna na snáitheanna, agus na heochairghnéithe atá mar bhonn faoi chuspóirí an churaclaim a leabú. Tugann sé seo brí agus ábharthacht dá gcuid eispéireas sa scoil agus sa domhan thart orthu.

Cuireann An Domhan Thart Orainn cur chuige foghlama bunaithe ar fhiosrú chun cinn. Caithfidh eispéiris leathana chothroma a bheith ag páistí trasna na dtrí ghné reachtúla (Tíreolaíocht, Stair, agus Eolaíocht agus Teicneolaíocht).

Le tuilleadh eolais a fháil, féach na Riachtanais Reachtúla maidir leis An Domhan Thart Orainn ag Eochairchéim 1 agus Eochairchéim 2.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt tríd An Domhan Thart Orainn.

Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic (ETIM)

Is féidir tabhairt faoi chuid de na constaicí agus na mórcheisteanna a sainaithníodh sa tuairisc seo Report of the STEM Review tríd An Domhan Thart Orainn le tacú leis an Eolaíocht, an Teicneolaíocht, an Innealtóireacht agus an Mhatamaitic (ETIM) sa bhunscolaíocht amach anseo.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar An Domhan Thart Orainn, déan teagmháil le: