Cumarsáid

Cumarsáid

Tá an Chumarsáid ar cheann de na trí Scil Traschuraclaim atá i gcroílár an churaclaim. Tá sé tábhachtach scileanna cumarsáide na bpáistí a fhorbairt ionas go mbeidh siad in ann iad féin a chur in iúl ar bhonn sóisialta, mothúchánach agus fisiceach, forbairt mar dhaoine aonair, caidreamh a bhunú le daoine eile agus a bheith rannpháirteach sa tsochaí.

Ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a thabhairt do pháistí dul i ngleic le scileanna cumarsáide agus iad a léiriú. Ba chóir deiseanna a bheith acu fosta a gcuid eolais faoi choincheapa agus faoi scileanna cumarsáide a aistriú agus a úsáid i gcomhthéacsanna réadúla trasna an churaclaim.

Ar na modhanna cumarsáide tá:

 • Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt;
 • Léitheoireacht; agus
 • Scríbhneoireacht.

Tá modhanna cumarsáide neamhbhriathartha, litearthacht níos leithne, agus úsáid ilmheán agus TFC (ina mbeadh meascán de mhodhanna cumarsáide) i gceist le cumarsáid éifeachtach fosta.

Le páistí a spreagadh le bheith níos éifeachtaí i mbun cumarsáide, thig le múinteoirí réimse modhanna, foirmeacha agus meán a úsáid le heolas agus smaointe a chur in iúl go cruthaitheach agus mar is cuí.

Trasna an churaclaim, ag leibhéal atá fóirsteanach dá n-ábaltacht, ba chóir páistí a chumasú le scileanna a fhorbairt sna trí mhodh cumarsáide.

Maidir le hÉisteacht, Tuiscint agus Labhairt, ba chóir go gcuirfí ar chumas páistí:

 • éisteacht le plé, míniúcháin, rólghlacadh agus cur i láthair, iad seo a thuiscint agus a bheith rannpháirteach iontu;
 • ráitis a thabhairt, ceisteanna a chur agus freagairt do dhearcthaí daoine eile;
 • faisnéis, smaointe, barúlacha, mothúcháin agus samhluithe a chur in iúl ag úsáid stór focal atá ag leathnú;
 • a gcuid cainte a struchtúrú le go dtuigfidh daoine eile a gcuid smaointe;
 • labhairt go soiléir agus dóigheanna labhartha a oiriúnú don lucht éisteachta agus don chás; agus
 • dóigheanna neamhbhriathartha a úsáid le smaointe a chur in iúl agus le haird an éisteora a tharraingt.

Maidir le Léitheoireacht, ba chóir go gcuirfí ar chumas páistí:

 • réimse de théacsanna a léamh ar mhaithe le faisnéis, smaointe agus sult;
 • réimse de straitéisí a úsáid le léamh le neamhspleáchas atá ag méadú;
 • faisnéis a aimsiú, a roghnú agus a úsáid ó réimse foinsí;
 • smaointe, imeachtaí agus gnéithe i dtéacsanna a thuiscint agus a fhiosrú; agus
 • fianaise a úsáid ó théacsanna a úsáid lena gcuid barúlacha a chosaint.

Maidir le Scríbhneoireacht, ba chóir go gcuirfí ar chumas páistí:

 • labhairt ar obair, í a phleanáil agus a chur in eagar;
 • faisnéis, brí, mothúcháin, samhluithe agus smaointe a chur in iúl ar dhóigh shoiléir eagraithe;
 • smaointe a fhorbairt, a chur in iúl agus i láthair i bhfoirmeacha agus i bhformáidí éagsúla, agus acmhainní traidisiúnta agus digiteacha in úsáid le haghaidh spriocghrúpaí agus cuspóirí difriúla; agus
 • scríobh le cruinneas agus le hoilteacht atá ag méadú.

Thig le múinteoirí cumas teanga agus litearthachta na ndaltaí a mheas tríd an Scil Traschuraclaim Cumarsáid.

Thig le múinteoirí na Leibhéil de Dhul Chun Cinn sa Chumarsáid a úsáid mar chreatlach dul chun cinn do na Réimsí Foghlama uilig. Cuideoidh sé sin leis na daltaí a gcuid scileanna cumarsáide a fhorbairt trasna an churaclaim agus scileanna a bhaineann le Réimsí eile Foghlama a fhoghlaim fosta.

Féach Measúnú agus Tuairisciú ag Eochairchéim 1 agus 2 le tuilleadh eolais a fháil.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Cumarsáid, déan teagmháil le: