Corpoideachas

Corpoideachas

Is Réimse Foghlama sa churaclam Corpoideachas. Dírítear ar fhorbairt fhisiceach, sláinte agus folláine páistí. Molann an Roinn Oideachais gur chóir do scoileanna dhá uair an chloig ar a laghad de Chorpoideachas curaclaim a chur ar fáil sa tseachtain.

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt sna réimsí seo a leanas:

  • Lúthchleasaíocht (bunús na reathaíochta, na léime agus an chaithimh)
  • Damhsa (is féidir go leor gníomhaíochtaí a nascadh leis an cheol agus leis an drámaíocht)
  • Cluichí (seoladh, glacadh agus taisteal)
  • Gleacaíocht (rialú simplí agus gluaiseacht)
  • Snámh (riachtanach ag Eochairchéim 2 amháin).

Ba chóir go mbainfeadh páistí sult as an chorpoideachas agus go mothódh siad go bhfuil rud bainte amach acu, agus iad ag tabhairt faoi ghníomhaíochtaí nuálacha a éiríonn níos dúshlánaí de réir a chéile. Ba chóir go mbeadh tuiscint agus meas ag páistí ar na buntáistí a bhaineann le gníomhaíocht choirp agus ar an bhaint idir gníomhaíocht choirp agus dea-shláinte.

Ba chóir do pháistí eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt trí chlár Coirpoideachais atá leathan agus cothrom. Cuirfidh sin ar a gcumas dóibh páirt a ghlacadh i réimse de ghníomhaíochtaí coirp agus tabhairt fúthu go hinniúil.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach na Riachtanais Reachtúla don Chorpoideachas ag Eochairchéim 1 agus Eochairchéim 2.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt tríd an Chorpoideachas.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar an Chorpoideachas, déan teagmháil le: