Céimeanna Forbartha

Tá na Céimeanna Forbartha san Fhoghlaim neamhreachtúil agus tacaíonn siad le múinteoirí na Bonnchéime measúnú a dhéanamh ar na Scileanna Traschuraclaim. Ba chóir go mbeadh siad ina gcuidiú ag múinteoirí:

  • céim forbartha gach páiste ag tús Bhliain 1 a mheas, agus eolas ó sholáthraithe réamhscoile, gairmithe eile agus tuismitheoirí nó cúramóirí á chur san áireamh acu;
  • túsphointe don mheasúnú a aimsiú, ag glacadh leis nach ndéanfaidh gach dalta dul chun cinn ar an ráta chéanna;
  • fócas a bheith acu don bhreathnóireacht rialta a dhéanann siad ar scileanna na ndaltaí agus riachtanais na ndaltaí a aithint;
  • dul chun cinn dalta aonair nó grúpa daltaí a rianú;
  • breithiúnais fhoirmitheacha agus shuimitheacha a dhéanamh faoi dhaltaí;
  • a chinntiú go n-aistríonn daltaí go réidh ón Bhonnchéim go dtí Eochairchéim 1; agus
  • tuairisciú go héifeachtach do thuismitheoirí maidir le dul chun cinn a bpáiste sna Scileanna Traschuraclaim.

Contanam don mheasúnú atá sna Céimeanna Forbartha a leanann isteach chuig na Leibhéil de Dhul Chun Cinn. Cuirtear creatlach ar fáil don phlé agus caighdeánú inmheánach ar siúl. Thig le múinteoirí teanga na gCéimeanna Forbartha a úsáid le plé a dhéanamh ar a gcuid breathnóireachtaí measúnuithe faoi dhaltaí, ar ghrianghraif nó físeáin a thóg siad mar fhianaise, nó ar shamplaí d’obair daltaí.