Measúnú agus Tuairisciú

On this page

Is é an measúnú bunchloch na dea-fhoghlama agus an dea-theagaisc. Tá sé ríthábhachtach maidir le torthaí oideachasúla gach dalta a fheabhsú. Baineann sé le heolas a bhailiú, ciall a bhaint as, agus é a úsáid le tuiscint níos fearr a fháil ar an méid atá ar eolas ag daltaí agus ar an méid a thuigeann siad, ar a gcuid scileanna agus ábaltachtaí, agus ar an méid a thig leo a dhéanamh mar gheall ar a gcuid foghlama.

I dtaca leis an mheasúnú:

  • ba chóir go gcuirfeadh agus go dtacódh sé le príomhaidhmeanna Churaclam Thuaisceart Éireann; • ba chóir go mbeadh sé oiriúnach don fheidhm;
  • ba chóir go mbeadh sé soláimhsithe; agus
  • ba chóir go dtacódh breithiúnais ghairmiúla chomhsheasmhacha iontaofa an mhúinteora leis an mheasúnú.

Thig le múinteoirí cineálacha éagsúla measúnuithe a úsáid le heolas a bhailiú. Thig leo an t-eolas sin a úsáid ar mhaithe le réimse cuspóirí, mar shampla:

Cuspóirí an Mheasúnaithe
Diagnóiseach Foirmitheach Suimitheach Luacháil
Buanna agus réimsí atá le feabhsú a shainaithint agus bonn eolais a chur faoi na chéad chéimeanna eile Eolas measúnaithe a úsáid le feabhsuithe a dhéanamh san fhoghlaim Feidhmíocht agus gnóthachtáil fhoriomlán daltaí ag pointe ar leith a aithint, a thaifeadadh agus a thuairisciú Bonn eolais a chur faoi phleanáil churaclaim agus eolas a chur ar fáil ar mhaithe le monatóireacht agus cuntasacht

I mblianta 1 agus 2, déanann múinteoirí measúnú ar dhul chun cinn daltaí sa churaclam reachtúil (na Scileanna Traschuraclaim, na Réimsí Foghlama agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta) agus tuairiscíonn siad an dul chun cinn do thuismitheoirí. Tá measúnú leanúnach bunaithe, den chuid is mó, ar bhreathnóireacht múinteoirí, rud a chuireann bonn eolais faoi chlár foghlama gach páiste. Is cuid nádúrtha riachtanach de dhea-chleachtas múinteoirí agus cúntóirí ranga iad breathnóireachtaí. Cuidíonn breathnóireachtaí dea-phleanáilte, rialta agus sciliúla le múinteoirí eolas a bhailiú faoi dhul chun cinn na bpáistí le himeacht ama, rud a chinntíonn go bhfuil múinteoirí ag freastal ar riachtanais gach páiste. Ba chóir go mbeadh cumarsáid oscailte, caidrimh dhearfacha agus dul sa tseans le brath sa tseomra ranga Bonnchéime.