Úsáid TFC

Úsáid TFC

Tá Úsáid TFC ar cheann de na trí Scil Traschuraclaim atá i gcroílár an churaclaim. Trí scileanna TFC na bpáistí a fhorbairt, spreagtar iad le heolas a láimhseáil agus a chur in iúl, fadhbanna a réiteach, ceisteanna a chur, agus a bheith cruthaitheach le teicneolaíocht dhigiteach.

Nuair a bhaintear úsáid as TFC ar bhealach cruthaitheach, is féidir scileanna smaointeoireachta na bpáistí a fheabhsú agus iad a spreagadh le bheith ina bhfoghlaimeoirí neamhspleácha féinspreagtha solúbtha.

Is féidir le múinteoirí scileanna Úsáid TFC na bpáistí a fhorbairt trí dheiseanna a thabhairt dóibh:

 • tabhairt faoi thaighde lánbhrí agus faoi ghníomhaíochtaí a bhfuil cuspóir leo i gcomhthéacsanna ábhartha;
 • a gcuid smaointe a phróiseáil, a chur i láthair agus a mhalartú agus iad a athrú ina dtorthaí cruthaitheacha a léiríonn tuiscint ar an spriocghrúpa agus ar chuspóir na hoibre; agus
 • TFC a úsáid:
  • le heolas a láimhseáil agus a chur in iúl, fadhbanna a réiteach, ceisteanna a chur agus dul sa tseans;
  • le bheith ag comhoibriú taobh istigh agus taobh amuigh den tseomra ranga;
  • lena gcuid oibre a roinnt agus a mhalartú; agus
  • leis an méid atá foghlamtha acu a thaispeáint agus a chur i láthair.

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach Céimeanna Forbartha san Fhoghlaim agus Measúnú agus Tuairisciú ag an Bhonnchéim.

R-Shábháilteacht

Ba chóir do scoileanna topaicí ábhartha a úsáid le hoideachas r-shábháilteachta a leabú sa teagasc agus san fhoghlaim sna Réimsí Foghlama. Tabharfaidh sin deiseanna do pháistí a gcuid eolais agus tuisceana ar r-shábháilteacht a fheabhsú.

Le tuilleadh eolais a fháil ar oideachas sábháilteachta ar líne do pháistí, féach an t-alt ar shuíomh na Roinne Oideachais Education in Safe and Effective Practices.

I gciorclán na Roinne Oideachais 2016/27  ar r-shábháilteacht, tá treoir faoi pháistí a choinneáil sábháilte ar líne agus faoi thosaíocht a thabhairt do shábháilteacht ar líne i gcuraclam agus i bpolasaí cumhdaigh na scoile.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Úsáid TFC, déan teagmháil le: