Úsáid na Matamaitice

Úsáid na Matamaitice

Tá Úsáid na Matamaitice ar cheann de na trí Scil Traschuraclaim atá i gcroílár an churaclaim. Is scil í a bhaineann le coincheapa, próisis agus tuiscint mhatamaiticiúil a chur i bhfeidhm mar is cuí i gcomhthéacsanna éagsúla. Go hidéalach, bainfidh múinteoirí úsáid as cásanna cuí ón fhíorshaol ina mbeidh smaointeoireacht mhatamaiticiúil i gceist.

Is dócha gur sa Réimse Foghlama Matamaitic agus Uimhearthacht a dhéanfaidh páistí eolas agus scileanna matamaitice a fhoghlaim agus a dhaingniú. Ba chóir do mhúinteoirí  deiseanna a thabhairt dóibh a dtuiscint a aistriú, de réir mar is cuí, chuig comhthéacsanna eile trasna an churaclaim.

Thig le páistí a gcuid eolais, tuiscint agus scileanna matamaitice a léiriú ar dhóigheanna éagsúla le:

  • cumarsáid a dhéanamh;
  • heolas a bhainistiú;
  • smaoineamh go criticiúil;
  • fadhbanna a réiteach; agus
  • cinntí a dhéanamh.

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach Céimeanna Forbartha san Fhoghlaim agus Measúnú agus Tuairisciú ag an Bhonnchéim.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Úsáid na Matamaitice, déan teagmháil le: