Na hEalaíona

Na hEalaíona

Is Réimse Foghlama sa churaclam na hEalaíona. Tá trí shnáithe ann: Ealaín agus Dearadh, Drámaíocht, agus Ceol. Thig le páistí a bpearsantacht, a samhlaíocht agus a gcruthaitheacht a léiriú trí na hEalaíona. Tá baint acu sin le gach gné dá gcuid foghlama.

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt in:

Tagann páistí ar scoil lena gcuid taithí féin ar Ealaín agus Dearadh, Drámaíocht, agus Ceol. Ba chóir do mhúinteoirí úsáid a bhaint as an taithí seo mar thúsphointe d'fhorbairt bhreise.

Le sonraí breise a fháil, féach na Riachtanais Reachtúla do na hEalaíona ag an Bhonnchéim.

Le cruthaitheacht na bpáistí a fhorbairt i ngach gné de na hEalaíona, ba chóir do mhúinteoirí béim a chur ar an phróiseas, ar thaitneamh na bpáistí agus ar an fhoghlaim atá ar bun, seachas ar an toradh deiridh.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí na hEalaíona.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Na hEalaíona, déan teagmháil le: