Matamaitic agus Uimhearthacht

Matamaitic agus Uimhearthacht

Is Réimse Foghlama sa churaclam Matamaitic agus Uimhearthacht. Sa Bhonnchéim, foghlaimíonn páistí coincheapa luatha na matamaitice trí fhoghlaim atá bunaithe ar shúgradh agus trí ghníomhaíochtaí pleanáilte ina mbíonn siad ag sórtáil, ag meaitseáil, ag cur i gcomparáid, ag rangú agus ag déanamh patrún agus seicheamh.

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt sna gnéithe seo a leanas:

 • Uimhreas
  • Uimhir a Thuiscint
  • Cuntas agus Aithint Uimhreacha
  • Airgead a Thuiscint
 • Tomhais
 • Cruth agus Spás
 • Sórtáil
 • Patrúin agus Gaoil

Is bunriachtanas é teanga na matamaitice a fhorbairt sa Bhonnchéim. Caithfidh páistí bheith ábalta labhairt faoina gcuid oibre. Téann siad i dtaithí ar theanga na matamaitice trí pháirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí agus ansin baineann siad úsáid as an teanga sin le bheith ag caint faoina gcuid oibre.

Ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a chur ar fáil do pháistí a dtuiscint mhatamaiticiúil a fhorbairt tríd an súgradh agus trí ghníomhaíochtaí matamaiticiúla faoi threoir. Ba go spreagfadh na heispéiris sin páistí le bheith ag fiosrú agus ag imscrúdú, ag gníomhú agus ag breathnú, ag caint agus ag éisteacht agus ag cur agus ag freagairt ceisteanna.

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach na Riachtanais Reachtúla maidir le Matamaitic agus Uimhearthacht ag an Bhonnchéim.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Mhatamaitic agus Uimhearthacht.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Matamaitic agus Uimhearthacht, déan teagmháil le: