An Domhan Thart Orainn

An Domhan Thart Orainn

Is Réimse Foghlama i gcuraclam na bunscoile An Domhan Thart Orainn. Sa Bhonnchéim, cuidíonn sé go mór le fiosracht nádúrtha na bpáistí a spreagadh trí fhoghlaim atá bunaithe ar shúgradh, agus i ngíomhaíochtaí pleanáilte Tíreolaíochta, Staire, Eolaíochta agus Teicneolaíochta.

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt i gceithre shnáithe ghaolmhara:

  • Idirspleáchas
  • Áit
  • Gluaiseacht agus Fuinneamh
  • Athrú Thar Am

Fágann na snáitheanna seo go mbíonn solúbthacht nach beag ag múinteoirí ábhar a roghnú le heolas agus tuiscint na bpáistí a fhorbairt. Ba chóir do mhúinteoirí foghlaim na bpáistí a nascadh trasna na snáitheanna, agus na heochairghnéithe atá mar bhonn faoi chuspóirí an churaclaim a leabú. Tugann sé seo brí agus ábharthacht dá gcuid eispéireas ar scoil agus sa domhan thart orthu.

Is minic a chuireann páistí ceisteanna doimhne fúthu féin agus faoi nádúr an domhain thart orthu. Cuidíonn an Réimse Foghlama seo le páistí freagraí atá fóirsteanach dá n-aois a fháil ar chuid de na ceisteanna sin.

Ba chóir deiseanna a bheith ag páistí a gcéadfaí a úsáid lena gcuid scileanna breathnóireachta a fhorbairt agus le feabhas a chur ar an chumas atá acu a gcuid oibre a shórtáil agus a rangú, fiosrú a dhéanamh, tuar a dhéanamh, triail agus comparáid a dhéanamh, agus a gcuid oibre a phleanáil, a dhéanamh agus a athbhreithniú.

Le sonraí breise a fháil, féach na Riachtanais Reachtúla maidir leis An Domhan Thart Orainn.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt tríd An Domhan Thart Orainn.

Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic (ETIM)

Is féidir tabhairt faoi chuid de na constaicí agus na mórcheisteanna a sainaithníodh sa tuairisc seo Report of the STEM Review tríd An Domhan Thart Orainn, rud a chuirfidh le rath ETIM amach anseo.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar An Domhan Thart Orainn, déan teagmháil le: