Cumarsáid

Cumarsáid

Tá an Chumarsáid ar cheann de na trí Scil Traschuraclaim atá i gcroílár an churaclaim. Tá sé tábhachtach scileanna cumarsáide na bpáistí a fhorbairt ionas go mbeidh siad in ann iad féin a chur in iúl ar bhonn sóisialta, mothúchánach agus fisiceach, forbairt mar dhaoine aonair, caidreamh a bhunú le daoine eile agus a bheith rannpháirteach sa tsochaí.

Ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a thabhairt do pháistí dul i ngleic le scileanna cumarsáide agus iad a léiriú. Ba chóir deiseanna a bheith acu fosta a gcuid eolais faoi choincheapa agus faoi scileanna cumarsáide a aistriú agus a úsáid i gcomhthéacsanna réadúla trasna an churaclaim.

Ar na modhanna cumarsáide tá:

  • Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt;
  • Léitheoireacht; agus
  • Scríbhneoireacht.

Tá modhanna cumarsáide neamhbhriathartha, litearthacht níos leithne, agus úsáid ilmheán agus TFC (ina mbeadh meascán de mhodhanna cumarsáide) i gceist le cumarsáid éifeachtach fosta.

Le páistí a spreagadh le bheith níos éifeachtaí i mbun cumarsáide, thig le múinteoirí réimse modhanna, foirmeacha agus meán a úsáid le heolas agus smaointe a chur in iúl go cruthaitheach agus mar is cuí.

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach Céimeanna Forbartha san Fhoghlaim agus Measúnú agus Tuairisciú ag an Bhonnchéim.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Cumarsáid, déan teagmháil le: