New guidance on RSE and Drugs Education published

CCEA, the Council for the Curriculum, Examinations and Assessments, has published revised guidance on Relationships and Sexuality Education (RSE) and Drugs Education to primary and post-primary schools across Northern Ireland.

The revised guidance has been updated to reflect new legislation, technological advances and societal changes which affect how schools deal effectively with these sensitive issues.

The new guidance outlines the current issues and provides a useful context for how these important areas should be addressed within schools and why. It will also help schools create meaningful policies for RSE and Drugs Education and help principals and teachers manage potentially challenging situations.

Also contained within the guidance documents are more sources of information and the reasons behind the changes to the previous guidance on RSE and Drugs Education.

The guidance can be found here:

Drugs Education: Revised Guidance/curriculum/drugs_guidance

Relationships and Sexuality Education (RSE): Primary Revised Guidance/curriculum/rse_primary

Relationships and Sexuality Education (RSE): Post Primary Revised Guidance/curriculum/rse_post_primary

Treoir nua foilsithe ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (RSE) agus ar Oideachas maidir le Drugaí

Tá CCEA, an Chomhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe, i ndiaidh treoir leasaithe a fhoilsiú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta ( RSE) agus ar Oideachas maidir le Drugaí do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna i dTuaisceart Éireann.

Rinneadh an treoir leasaithe a uasdátú le freagairt do reachtaíocht nua, dul chun cinn sa teicneolaíocht agus athruithe sa tsochaí, a théann i bhfeidhm ar an dóigh ar féidir le scoileanna plé go héifeachtach  leis na ceisteanna leochaileacha seo.

Cuireann an treoir nua síos ar na ceisteanna reatha agus beidh sí úsáideach nuair atá an dóigh ar cheart tabhairt faoi na ceisteanna tábhachtacha seoá plé  sna scoileanna. Cuideoidh sí fosta le scoileanna polasaithe éifeachtacha a chruthú don RSE agus d’Oideachas maidir le Drugaí agus cuideoidh sí le príomhoidí agus múinteoirí agus iad ag bainistiú cásanna a d’fhéadfadh a bheith dúshlánach.

Tá níos mó foinsí eolais sa treoir chomh maith leis na fáthanna atá leis na hathruithe ar an treoir a bhí ann roimhe ar RSE agus ar Oideachas maidir le Drugaí.

Tá an treoir ar fáil anseo:

Oideachas maidir le Drugaí: TreoirLeasaithe/curriculum/drugs_guidance/oideachas_maidir_le_drugaí

Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (RSE): Bhunscoileanna Treoir Leasaithe/curriculum/rse_primary/oideachas_caidrimh_agus_gnéasachta_rse

Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (RSE): Iar-Bhunscoileanna Cliceáil Treoir Leasaithe/curriculum/rse_post_primary/oideachas_caidrimh_agus_gnéasachta_rse

Note to Editors

Media enquiries to MarComms, Mobile 07718 424 373, Email marcomms@ccea.org.uk