Cumarsáid ag Eochairchéimeanna 1 agus 2

Tá an chumarsáid mar chroílár an churaclam iomláin. Ba chóir go mbeadh páistí ábalta cumarsáid a dhéanamh lena gcur féin in iúl ar bhonn sóisialta, mothúchánach agus fisiceach, le forbairt mar dhaoine aonair, dul i dteagmháil le daoine eile agus bheith rannpháirteach mar bhaill den tsochaí.

I nGaelscoileanna, is de réir a chéile a fhorbraíonn scileanna tumtheanga páistí agus bíonn patrún inaitheanta i gceist ó scileanna glacacha ina mbíonn éisteacht agus tuiscint na Gaeilge go scileanna giniúna ina mbíonn labhairt na Gaeilge agus méadú ar líofacht agus ar chruinneas. Athraíonn an chothroime in úsáid an dá theanga ón Bhonnchéim a fhad le hEochairchéimeanna 1 agus 2.

Tá na riachtanais don Chumarsáid leagtha amach thíos.

Trasna an churaclaim, ag leibhéal cuí dá gcumas, ba chóir daltaí a chumasú le scileanna a fhorbairt i:

Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:

 • a dtuiscint ar an Ghaeilge a fhorbairt i suímh agus i ngníomhartha ina bhfuil castacht atá ag méadú
 • a gcumas labhartha Gaeilge a fhorbairt i suímh agus i ngníomhartha ina bhfuil castacht atá ag méadú
 • páirt a ghlacadh i bplé, míniú, rólghlacadh agus cur i láthair agus éisteacht leo
 • barúlacha a thabhairt, ceisteanna a chur agus freagairt do dhearcadh daoine eile
 • eolas, smaointe, tuairimí, mothúcháin agus samhluithe a chur in iúl trí stór focal atá ag méadú
 • struchtúr a chur ar a gcuid cainte agus labhairt go soiléir ionas go dtig le daoine eile a smaointe a thuiscint
 • an dóigh a labhraíonn siad a chur in oiriúint don lucht éisteachta agus don ionad nó don chás; agus
 • modhanna neamhbhriathartha a úsáid le smaointe a chur i láthair agus le dul i dteagmháil leis an éisteoir.

Léitheoireacht

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:

 • réimse téacsanna* a léamh le haghaidh eolais, smaointe agus taitnimh
 • réimse straitéisí a úsáid le léamh le neamhspleáchas atá ag méadú
 • eolas ó réimse foinsí a aimsiú, a roghnú agus a úsáid
 • smaointe, imeachtaí agus gnéithe i dtéacsanna* a thuiscint agus a fhiosrú; agus
 • fianaise ó théacsanna* a úsáid le barúlacha a mhíniú.

* Is é atá i gceist le téacsanna, smaointe a eagraítear le cumarsáid a dhéanamh agus le teachtaireacht a chur i láthair i bhfoirm scríofa, labhartha, amhairc agus shiombalach.

Scríbhneoireacht

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:

 • labhairt faoi obair, í a phleanáil agus eagarthóireacht a dhéanamh uirthi
 • eolas, ciall, mothúcháin, samhluithe agus smaointe a chur in iúl ar dhóigh shoiléir eagraithe
 • smaointe a fhorbairt, a chur in iúl agus i láthair i réimse foirmeacha agus formáidí, ag úsáid áiseanna traidisiúnta agus digiteacha do réimse lucht éisteachta agus cuspóirí; agus
 • scríobh le cruinneas agus le hoilteacht atá ag méadú.

Downloads

Leibhéil de Dhul Chun Cinn sa Chumarsáid
122.92 KB - uploaded 12-02-2014