Teanga agus Litearthacht

Taisce Tuisceana Taisce Tuisceana (Sraith 1 agus Sraith 2)

Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an chleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna. Tá Taisce Tuisceana (Sraith 1) dírithe ar dhaltaí EC 1. Tá 3 bhosca ar fad ann agus tá 25 cárta i ngach bosca. Tá Taisce Tuisceana (Sraith 2) dírithe ar dhaltaí EC2 agus tá bosca amháin ann ina bhfuil 30 cárta. Tá réimse d’ábhair spreagúla sa dá phacáiste, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha éagsúla téacsanna amhail dánta, scéalta, finscéalta, r-phoist, dialanna agus tuairiscí.

Nua: Cluichí Snas ar Scéal Nua: Cluichí Snas ar Scéal

Tá cluichí spraíúla ar líne forbartha againn le tacú le Snas ar Scéal Eochairchéim 1. Tá idir chluichí meaitseála, chluichí ilroghnacha agus chluichí péirí ann a bhaineann le hábhair éagsúla ar nós dathanna, aidiachtaí agus briathra neamhrialta. Spreagtar na daltaí leis an scór is airde nó an am is fearr a fháil agus is cinnte go mbainfidh siad sult as na cluichí a imirt ar scoil agus sa bhaile araon!

Cód na Gaeilge Cód na Gaeilge

Seo clár nua fónaice a thógann ar an chlár Fónaic na Gaeilge. Tá gníomhaíochtaí cuí ann do gach bliainghrúpa sa chlár – idir ghníomhaíochtaí fisiciúla agus ghníomhaíochtaí 'peann agus páipéar'. Tá leagan ar leith ann do mhúinteoirí, chomh maith le leabhair shaothair do na daltaí. Tá leabhair bhlianta 2–7 ar fáil anois.

Foghlaí Focal Foghlaí Focal

Seo cluiche idirghníomhach eile bunaithe ar na focail in Féasta Focal. Níl ann ach abairtí beaga gairide ina bhfuil focal amháin ar iarraidh. Tá na focail eagraithe ina dtrí chatagóir: briathra, ainmfhocail agus aidiachtaí. Is é atá i gceist ná daingniú ar na focail ach ar mhodh spraíúil. Is féidir na cluichí a imirt faoi threoir nó go neamhspleách.

Féasta Focal Féasta Focal

Is leagan idirghníomhach den áis Féasta Focal atá anseo. Tá ceithre chluiche ann atá bunaithe ar an 200 focal ardmhinicíochta (1) Cliceáil, Éist agus Abair (2) Cuardach Focal (3) Meaitseáil na Focail (4) Focail Mheasctha. Cuirfear le líon na gcluichí amach anseo. Tá compás ar an leathanach tosaigh. Le blas an tuaiscirt a chluinstin, cliceáil ar T. Le blas an deiscirt a chluinstin, cliceáil ar D. Bain sult as!

Leagan leictreonach de na comhaid do mhúinteoirí

Kasper - Prionsa na gCat Kaspar - Prionsa na gCat

Is aistriúchán é seo ar an úrscéal chlúiteach le Michael Morpurgo. Is féidir é a úsáid le léitheoireacht neamhspleách a spreagadh ag leibhéal bharr na bunscoile. Tá naoi saol ag an chat, deirtear, agus is cinnte go bhfuil sé sin fíor i gcás Kaspar. Ó sheomraí gleoite Óstán an Savoy chuig áit chónaithe na ngiollaí san áiléar, agus ó bhad tarrthála plódaithe chuig fuadar Chathair Nua Eabhrac, tá Kaspar réidh do gach cineál eachtra. Ach, ar ndóigh, ní gnáthchat ar bith é. Is é an Prionsa Kaspar kadinsky é - an t-aon chat a tháinig slán as an Titanic.

Downloads

Snas ar Scéal!
235.09 KB - uploaded 27-02-2014
Snas ar Scéal! Eochairchéim 1
962.91 KB - uploaded 27-02-2014
Snas ar Scéal! Eochairchéim 2
1.05 MB - uploaded 27-02-2014
Féasta Focal: 1 - 100
1.43 MB - uploaded 18-02-2015
Féasta Focal: 101 - 200
1.46 MB - uploaded 18-02-2015
Féasta Focal: Gníomhaíochtaí Tacaíochta
8.17 MB - uploaded 18-02-2015
Kaspar - Prionsa na gCat
4.63 MB - uploaded 20-06-2016