Teanga agus Litearthacht

Turas na ScríbhneoireachtaTuras na Scríbhneoireachta

Múinteoirí ó earnáil an Ghaeloideachais a d'fhorbair Turas na Scríbhneoireachta le tacú le múinteoirí Eochairchéim 1 agus 2 an scríbhneoireacht a theagasc ar bhealach struchtúrtha. Tá 5 leabhrán san áis (Treoracha a Scríobh, Tuairisc a Scríobh, Míniú a Scríobh, Athinsint a Scríobh, Scríbhneoireacht Áititheach) agus tá físeán tacaíochta ann do mhúinteoirí chomh maith.

Treoir Maidir le Seomra Nuachta C2k Treoir Maidir le Seomra Nuachta C2k

Treoir ghasta atá san áis seo maidir le húsáid Seomra Nuachta. Cuideoidh sé le múinteoirí lántairbhe a bhaint as Seomra Nuachta agus na daltaí a spreagadh le bheith ina bhfoghlaimeoirí gníomhacha.

Fonn le Filíocht Fonn le Filíocht

Tá dánta éagsúla sa leabhrán seo leis an fhilíocht a chur chun cinn in Eochairchéim 1 agus 2. Tá gníomhaíochtaí a bhaineann le téamaí, teanga agus na healaíona luaite faoi gach dán sa dóigh gur féidir leis an mhúinteoir na dánta a nascadh leis an phleanáil agus leis an teagasc sa tseomra ranga. Ina theannta sin, tá straitéisí éagsúla luaite maidir leis na bealaí difriúla leis an fhilíocht a theagasc.

Taisce Tuisceana Taisce Tuisceana (Sraith 1 agus Sraith 2)

Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an chleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna. Tá Taisce Tuisceana (Sraith 1) dírithe ar dhaltaí EC 1. Tá 3 bhosca ar fad ann agus tá 25 cárta i ngach bosca. Tá Taisce Tuisceana (Sraith 2) dírithe ar dhaltaí EC2 agus tá bosca amháin ann ina bhfuil 30 cárta. Tá réimse d’ábhair spreagúla sa dá phacáiste, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha éagsúla téacsanna amhail dánta, scéalta, finscéalta, r-phoist, dialanna agus tuairiscí.

Nua: Cluichí Snas ar Scéal Nua: Cluichí Snas ar Scéal

Tá cluichí spraíúla ar líne forbartha againn le tacú le Snas ar Scéal Eochairchéim 1. Tá idir chluichí meaitseála, chluichí ilroghnacha agus chluichí péirí ann a bhaineann le hábhair éagsúla ar nós dathanna, aidiachtaí agus briathra neamhrialta. Spreagtar na daltaí leis an scór is airde nó an am is fearr a fháil agus is cinnte go mbainfidh siad sult as na cluichí a imirt ar scoil agus sa bhaile araon!

Cód na Gaeilge Cód na Gaeilge

Seo clár nua fónaice a thógann ar an chlár Fónaic na Gaeilge. Tá gníomhaíochtaí cuí ann do gach bliainghrúpa sa chlár – idir ghníomhaíochtaí fisiciúla agus ghníomhaíochtaí 'peann agus páipéar'. Tá leagan ar leith ann do mhúinteoirí, chomh maith le leabhair shaothair do na daltaí. Tá leabhair bhlianta 2–7 ar fáil anois.

Foghlaí Focal Foghlaí Focal

Seo cluiche idirghníomhach eile bunaithe ar na focail in Féasta Focal. Níl ann ach abairtí beaga gairide ina bhfuil focal amháin ar iarraidh. Tá na focail eagraithe ina dtrí chatagóir: briathra, ainmfhocail agus aidiachtaí. Is é atá i gceist ná daingniú ar na focail ach ar mhodh spraíúil. Is féidir na cluichí a imirt faoi threoir nó go neamhspleách.

Féasta Focal Féasta Focal

Is leagan idirghníomhach den áis Féasta Focal atá anseo. Tá ceithre chluiche ann atá bunaithe ar an 200 focal ardmhinicíochta (1) Cliceáil, Éist agus Abair (2) Cuardach Focal (3) Meaitseáil na Focail (4) Focail Mheasctha. Cuirfear le líon na gcluichí amach anseo. Tá compás ar an leathanach tosaigh. Le blas an tuaiscirt a chluinstin, cliceáil ar T. Le blas an deiscirt a chluinstin, cliceáil ar D. Bain sult as!

Leagan leictreonach de na comhaid do mhúinteoirí

CúláilteCúláilte

Tá Robbie i gcóma i ndiaidh dó bheith i dtaisme uafásach inar leagadh é féin agus a mhadadh Sonas. Thig leis cluinstin ach ní thig leis bogadh ná labhairt. Ní thig leis a rá lena theaghlach go bhfuil grá aige dóibh, go mbeidh sé i gceart. Tagann gach duine le Robbie a fheiceáil agus iad ag déanamh a ndíchill é a mhúscailt – fiú an peileadóir clúiteach ó Chelsea, Zola. Ach tá Robbie i mbéal a bháis agus níl rath ar a n-iarrachtaí. An mbeidh siad ábalta é a thabhairt ar ais in am ar bith?

An Fáth ar Tháinig na Míolta Móra An Fáth ar Tháinig na Míolta Móra

Tugadh rabhadh do Gracie agus Daniel fanacht ar shiúl ón fhear mire darb ainm Fear na nÉan. Faigheann siad teachtaireacht ar an ghaineamh, áfach, a chuireann in iúl dóibh go bhfuil taobh eile ar an scéal. Ansin, téann siad ar strae sa cheo agus tagann siad i dtír ar oileán tréigthe Samson – ar cheart dóibh scéal Fhear na nÉan go bhfuil mallacht ar an oileán a chreidiúint?

Toro! Toro! Toro! Toro!

Tá saol an mhadaidh bháin ag Antonio atá ina chónaí ar fheirm a thuismitheoirí sa Spáinn. Ach tagann deireadh tubaisteach leis sin nuair a thuigeann sé go bhfuil a bhullán, darb ainm Paco, le cur chuig fáinne na dtarbh. Cad é a thig leis a dhéanamh? Tá plean cróga aige, ach beidh misneach as cuimse de dhíth air lena phlean a chur i gcrích – mar 1936 atá ann agus tá macalla dhrumaí an chogaidh le cluinstin ar fud mhachairí na Spáinne...

An Cheist Faoi Mozart An Cheist Faoi Mozart

Nuair a chuirtear Lesley, tuairisceoir úr, chun na Veinéise le hagallamh a chur ar veidhleadóir a bhfuil clú domhanda air, insítear don iriseoir go dtig léi ceist a chur ar Paolo Levi faoi rud ar bith faoina shaol agus a shaol mar cheoltóir, ach nach féidir léi ar ór ná ar airgead ceist Mozart a chur; ceist Mozart in am ar bith. Tuigeann Paolo, áfach, go gcaithfidh sé an fhírinne a nochtadh sa deireadh.

Tá na hEitleoga in Airde sa Spéir! Tá na hEitleoga in Airde sa Spéir!

Suíonn Max, iriseoir, agus a chara úr Said faoi chrann ársa olóige agus Said ag déanamh ceann eile dá chuid eitleog. Glactar le Max mar aoi i dteach an ghasúir, áit a bhfoghlaimíonn sé faoi na heachtraí uafásacha a tharla i stair a mhuintire - ach ní ullmhaíonn rud ar bith é don fhíorthábhacht atá le heitleoga Said.

Kasper - Prionsa na gCat Kaspar - Prionsa na gCat

Is aistriúchán é seo ar an úrscéal chlúiteach le Michael Morpurgo. Is féidir é a úsáid le léitheoireacht neamhspleách a spreagadh ag leibhéal bharr na bunscoile. Tá naoi saol ag an chat, deirtear, agus is cinnte go bhfuil sé sin fíor i gcás Kaspar. Ó sheomraí gleoite Óstán an Savoy chuig áit chónaithe na ngiollaí san áiléar, agus ó bhad tarrthála plódaithe chuig fuadar Chathair Nua Eabhrac, tá Kaspar réidh do gach cineál eachtra. Ach, ar ndóigh, ní gnáthchat ar bith é. Is é an Prionsa Kaspar kadinsky é - an t-aon chat a tháinig slán as an Titanic.

Downloads

Snas ar Scéal!
235.09 KB - uploaded 27-02-2014
Snas ar Scéal! Eochairchéim 1
962.91 KB - uploaded 27-02-2014
Snas ar Scéal! Eochairchéim 2
1.05 MB - uploaded 27-02-2014
Féasta Focal: 1 - 100
1.43 MB - uploaded 18-02-2015
Féasta Focal: 101 - 200
1.46 MB - uploaded 18-02-2015
Féasta Focal: Gníomhaíochtaí Tacaíochta
8.17 MB - uploaded 18-02-2015
Kaspar - Prionsa na gCat
4.63 MB - uploaded 20-06-2016