Úsáid Theicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide ag Eochairchéim 3

Tá d’acmhainn ag Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide trasna an churaclaim eispéiris agus timpeallachtaí foghlama daltaí a chlaochlú agus a shaibhriú. Tig léi daltaí a chumhachtú, féinmheas a fhorbairt agus dearcadh dearfach ar an fhoghlaim a chur chun cinn. Chomh maith leis sin, tá d’acmhainn ag úsáid chruthaitheach an TFC scileanna smaointeoireachta daltaí a fheabhsú, trí dheiseanna a thabhairt dóibh foghlaimeoirí neamhspleácha, féintiománta agus solúbtha a dhéanamh díobh féin.

Ba chóir do dhaltaí scileanna Úsáid TFC a fhorbairt trí dhul i gceann taighde lánbhrí agus gníomhaíochtaí a bhfuil cuspóir leo i gcomhthéacsanna ábhartha. Ba chóir dóibh TFC a úsáid le heolas a láimhseáil agus a chur in iúl, fadhbanna a réiteach, ceisteanna a chur agus dul sa seans. Ba chóir dóibh a gcuid smaointe a phróiseáil, a chur i láthair agus a mhalartú agus torthaí cruthaitheacha a léiríonn feasacht ar lucht léite/éisteachta agus cuspóir a dhéanamh dá gcuid smaointeoireachta. Ba choir dóibh fosta TFC a úsáid le comhoibriú le daoine eile laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, lena gcuid oibre a roinnt agus a mhalartú agus a gcuid foghlama a chur ar taispeáint.

Trasna an churaclaim, ag leibhéal a fhóireann dá gcumas, ba chóir do dhaltaí a gcuid scileanna TFC a fhorbairt, ag úsáid idir Ghaeilge agus Bhéarla, le bheith ag:

Fiosrú

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:

 • sonraí agus eolas a rochtain agus a bhainistiú;
 • eolas a roghnú, a phróiseáil, a léirthuiscint agus taighde a dhéanamh air;
 • fiosrú, tuar agus fadhbanna a réiteach trí idirghníomhú le huirlisí digiteacha; agus
 • tuiscint a fháil ar fhanacht sábháilte agus ar iompar ar líne inghlactha a léiriú.

Cur in iúl

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:

 • eolas agus smaointe a chruthú, a fhorbairt, a chur i láthair agus a fhoilsiú, ag úsáid réimse meán digiteach; agus
 • táirgí eolais agus ilmheáin a chruthú, ag úsáid réimse acmhainní.

Malartú

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:

 • cumarsáid a dhéanamh, ag úsáid réimse de mhodhanna agus d’uirlisí comhaimseartha; agus
 • smaointe a roinnt, comhoibriú orthu, iad a mhalartú agus a fhorbairt go digiteach.

Luacháil

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:

 • labhairt faoi obair, í a athbhreithniú agus a fheabhsú, ag machnamh siar ar an phróiseas agus ar an toradh; agus
 • na foinsí agus na hacmhainní a úsáideadh a mheas.

Taispeáint

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:

 • a gcuid oibre a stóráladh a bhainistiú agus a chur i láthair; agus
 • a gcuid foghlama trasna an churaclaim a chur ar taispeáint.

Downloads

Leibhéil de Dhul Chun Cinn in Úsáid TFC
76.86 KB - uploaded 23-12-2015
DRC 2T
268.3 KB - uploaded 06-07-2017
DRC 3T
267.71 KB - uploaded 06-07-2017
Láimhseáil Sonraí
268.52 KB - uploaded 06-07-2017
Foilsitheoireacht Deisce
284.23 KB - uploaded 06-07-2017
Ríomhchlárú a Fhiosrú
266.12 KB - uploaded 06-07-2017
Cluichí a chruthú
267.5 KB - uploaded 06-07-2017
Tomhas agus Logáil Sonraí
265.06 KB - uploaded 06-07-2017
Teicneolaíocht an Cheoil
264.57 KB - uploaded 06-07-2017
Comhoibriú ar Líne
286.01 KB - uploaded 06-07-2017
Láithreoireacht
264.49 KB - uploaded 06-07-2017
Taighde a Dhéanamh
286.47 KB - uploaded 06-07-2017
Ionsamhlú
269.88 KB - uploaded 06-07-2017
Samhaltú a Úsáid
270.1 KB - uploaded 06-07-2017
Dearadh Gréasáin
265.52 KB - uploaded 06-07-2017
Ag Obair le hÍomhánna
264.98 KB - uploaded 06-07-2017
Ag Obair le Fuaim
264.9 KB - uploaded 06-07-2017