Gníomhaíochtaí Daltaí

Cliceáil sna cealla sa tábla thíos leis na gníomhaíochtaí daltaí a fheiceáil.

Key Stage 1 to 3

Gníomhaíocht Eochairchéim 1 Eochairchéim 2 Eochairchéim 3
Taighde a dhéanamh ar na fíricí

Aimsigh fíricí simplí maidir le comhtholgadh

Déan taighde ar a ndéanann carthanas do dhaoine le gortú inchinne

Déan imscrúdú ar an dóigh a n-úsáideann an suíomh gréasáin seo gnéithe agus teanga láithreoireachta leis na príomhtheachtaireachtaí faoi chomhtholgadh a chur in iúl do pháistí scoile.

Póstaer nó láithreoireacht a chruthú

Scríobh fíric amháin do gach ceann de na trí íomhá roghnaithe maidir le comhtholgadh

Dear póstaer lena thaispeáint sa scoil

Cruthaigh láithreoireacht atá dírithe ar oiliúnóirí spóirt i scoileanna le comharthaí agus airíonna an chomhtholgtha a chur in iúl.

Dráma nó script a chruthú

Glac páirt i rólghlacadh

Glac páirt i ngníomhaíocht drámaíochta

Scríobh script faoi choinne feachtas fógraíochta ar an raidió

Beochan, taispeántas sleamhnán nó podchraoladh a chruthú

Úsáid Lego le beochan íomhá ar íomhá a chruthú

Cruthaigh beochan taispeántas sleamhnán nó clárscéal agus scannánaigh dráma

Cruthaigh podchraoladh faoi choinne feachtas fógraíochta ar an raidió

Ríomhchlár, cluiche nó quiz a chruthú

Cruthaigh ríomhchlár simplí a léiríonn gortú comhtholgtha

Cruthaigh ríomhchlár simplí a theagascann daoine an rud ba chóir a dhéanamh má shíleann siad go bhfuil comhtholgadh ar dhuine

Cruthaigh quiz a thástálann a gcuid eolais ar chomhtholgadh

Eochairchéim 4 agus Iar-16

Feachtas Meáin Shóisialta Amharc ar obair daoine eile Reáchtáil scéim ghradaim
Cruthaigh feachtas meáin shóisialta leis na príomhtheachtaireachtaí ar chomhtholgadh a scaipeadh. Amharc agus déan léirmheas ar an obair a rinne daltaí EC3 ar chomhtholgadh a cuireadh i láthair ag tionóil EC4/Iar-16. Cuir scéim ghradaim i bhfeidhm le moltóireacht a dhéanamh ar phóstaeir, láithreoireachtaí nó scannáin/beochaintí faoi chomhtholgadh a chuir daltaí EC3 i láthair ag tionóil scoile EC4 nó Iar-16 sa scoil.

Aimsigh fíricí simplí maidir le comhtholgadh

 • Úsáid an suíomh gréasáin seo le trí fhíric maidir le comhtholgadh a aimsiú.
 • Déan iad seo a scríobh i do leabhar nótaí.

Reimsí Foghlama
FPC, Teanga agus Litearthacht, Úsáid TFC, Cumarsáid

Scríobh fíric amháin do gach ceann de na trí íomhá roghnaithe maidir le comhtholgadh

 • Amharc ar na híomhánna ar an tsuíomh gréasáin seo nó i mbanc íomhánna.
 • Roghnaigh trí íomhá a léiríonn daoine ag titim nó ag gortú a gcinn.
 • Scríobh fíric dhifriúil faoi chomhtholgadh i gcás gach íomhá.
 • Cuir teideal ar do chuid oibre.
 • Déan í a shábháil nó a phriontáil.

Reimsí Foghlama
FPC, Teanga agus Litearthacht, Úsáid TFC, Cumarsáid

Áiseanna Measúnaithe
Focail agus Pictiúir, Fíricí a scríobh

Glac páirt i rólghlacadh

 • Amharc ar an bheochan ar an tsuíomh seo.
 • Samhlaigh gur rothaí mór le rá thú agus go dtiteann tú den rothar le linn ráis agus go ngortaíonn tú do cheann.
 • Cad é mar a mhothófá?
 • Cad é a dhéanfá?
 • Pléigh seo le do mhúinteoir agus leis na páistí eile i do rang.
 • An ndearna tú an cinneadh ceart maidir leis an rud a dhéanfá?

Reimsí Foghlama
FPC, Cumarsáid

Áiseanna Measúnaithe
Cuir i gcéill

Úsáid Lego le beochan íomhá ar íomhá a chruthú

 • Smaoinigh ar do bheochan agus pleanáil an scéal ar chomhtholgadh ba mhaith leat a insint.
 • Roghnaigh roinnt bréagáin Lego don bheochan.
 • Déan cúlra nó ardán ar a chuirfidh tú do shamhaltán.
 • Cuir táibléad nó ceamara ar seastán os comhair an ardáin.
 • Oscail ríomhchlár beochana nó aip amhail Movie Maker App don iPad.
 • Cuir teideal agus teidil chreidiúna leis.
 • Glac grianghraf de do shamhaltán Lego ar an ardán.
 • Bog do shamhaltán giota beag agus glac grianghraf.
 • Bog an samhaltán i ndiaidh gach grianghraf a ghlacadh.
 • Cuir ceol leis.
 • Sábháil do bheochan.
 • Taispeáin don mhúinteoir nó do chara í agus labhair ar a bhfuil déanta agat.

Reimsí Foghlama
Na hEalaíona, FPC, Úsáid TFC, Cumarsáid

Áiseanna Measúnaithe
Beochan Lego a chruthú

Cruthaigh ríomhchlár simplí a léiríonn gortú comhtholgtha

 • Oscail ríomhchlár bogearraí amhail Scratch.
 • Roghnaigh cailín nó buachaill mar sprid nó tarraing do sprid féin.
 • Roghnaigh cúlra do do sprid.
 • Tabhair ar an sprid a ceann a bhualadh i gcoinne rud éigin.
 • Cuir maisíocht fuaime leis agus an fheidhm Sounds in úsáid agat nó cuir focail leis agus an fheidhm Looks in úsáid agat.
 • Sábháil do chuid oibre.

Reimsí Foghlama
FPC, Úsáid TFC

Áiseanna Measúnaithe
Tús le Scratch

Déan taighde ar a ndéanann carthanas do dhaoine le gortú inchinne

 • Faigh amach faoin obair a dhéanann carthanas amhail Headway (http://www.headway.org.uk) nó The Child Brain Injury Trust (www.childbraininjurytrust.org.uk) le tacaíocht a thabhairt do dhaoine a bhain gortú inchinne dóibh. Déan taighde ar na seirbhísí agus ar na cineálacha.
 • gníomhaíochtaí a chuireann siad ar fáil le cuidiú a thabhairt do dhaoine teacht chucu féin.
 • Scríobh paragraf leis an méid a dhéanann an carthanas a mhíniú nó cruthaigh liosta de na seirbhísí a chuireann sé ar fáil.

Reimsí Foghlama
FPC, Teanga agus Litearthacht, Úsáid TFC, Cumarsáid

Áiseanna Measúnaithe
Fíricí a scríobh

Aonad Téamach
Is Túisce Beart ná Briathra

Dear póstaer lena thaispeáint sa scoil

Dear póstaer lena léiriú do dhaltaí eile na rudaí atá le déanamh má shíleann siad go bhfuil comhtholgadh orthu.

Roghnaigh teideal.
Déan cinneadh ar na teachtaireachtaí is tábhachtaí.
Smaoinigh ar dhóigheanna le haird do lucht féachana a tharraingt.

Smaoinigh ar:

 • leagan amach;
 • cúlra;
 • méid, dath agus stíl an chló;
 • úsáid boscaí téacs; agus
 • grafaicí nó léaráidí agus a méid agus a suíomh.

Cruthaigh do ghrafaicí féin, glac grianghraif dhigiteacha nó tarraing íomhánna agus scan iad seo. Cruthaigh do théacs agus leag amach do chuid faisnéise lena chinntiú go dtarraingeoidh sí aird an lucht féachana. Taispeáin do phóstaer do chara agus pléigí más féidir é a fheabhsú, ansin déan na hathruithe. Sábháil do phóstaer i bhfillteán cuí nó uaslódáil chuig an fhillteán d’obair ranga in Fronter é go bhfeicfidh daoine eile é. Priontáil do phóstaer agus roghnaigh an áit is fearr lena chur ar taispeáint sa scoil.

Reimsí Foghlama
Na hEalaíona, FPC, Úsáid TFC, Cumarsáid

Áiseanna Measúnaithe
Draíocht póstaeir

Glac páirt i ngníomhaíocht drámaíochta

Agus sibh i ngrúpaí de sheisear, ainmnigh duine amháin le ról an duine ar bhain comhtholgadh dó a ghlacadh. Baineadh tuisle as an duine sa tseomra ranga agus bhuail sé/sí a cheann ar an urlár. Samhlaigh go bhfuil tú díreach i ndiaidh seo a fheiceáil. Léirigh cad é mar a rachadh sé seo i bhfeidhm ort. Smaoinigh ar cad é mar a mhothófá agus ar cad é a dhéanfá? Cad é a déarfá agus cé leis a ndéarfá é? Déan cleachtadh ar do dhráma agus déan é a léiriú os comhair an ranga.

Reimsí Foghlama
FPC, Cumarsáid

Cruthaigh beochan taispeántas sleamhnán

Amharc ar an taispeántas sleamhnán ar an tsuíomh seo agus cruthaigh do leagan féin de. Aimsigh grianghraif fhóirsteanacha nó cruthaigh do léaráidí féin agus scríobh téacs lena chur in éineacht leo. Iompórtáil na grianghraif isteach i bpacáiste amhail Photostory 3. Cuir isteach téacs, trasdulta agus fuaimrian (m.sh. ó Audio Network) a oireann do mhothú do thaispeántas sleamhnán dar leat. Cuir teideal agus teidil chreidiúna leis. Sábháil do chuid oibre ag céimeanna éagsúla, taispeáin an obair chríochnaithe agat don rang agus iarr orthu tuairimí a thabhairt uirthi. Déan cibé athrú atá riachtanach ar an obair sula easpórtálfaidh tú an leagan deireanach mar chomhad scannáin.

Reimsí Foghlama
Na hEalaíona, FPC, Úsáid TFC, Cumarsáid

Áiseanna Measúnaithe
Beochan bhríomhar

Cruthaigh ríomhchlár simplí a theagascann daoine an rud ba chóir a dhéanamh má shíleann siad go bhfuil comhtholgadh ar dhuine

Úsáid bogearraí amhail Scratch le ríomhchlár a chruthú a theagascann daoine an rud ba chóir a dhéanamh má shíleann siad go bhfuil comhtholgadh ar dhuine. Cruthaigh comhrá gairid idir beirt sprideanna, sprid amháin ag cur ceisteanna agus an sprid eile á bhfreagairt.

Pleanáil do thionscadal agus machnamh á dhéanamh agat ar a lucht féachana, ansin:

 • roghnaigh na sprideanna agus cúlra fóirsteanach;
 • úsáid an t-ordú Say le caint a chruthú;
 • úsáid na horduithe Broadcast agus When I Receive leis na sprideanna a chur ag caidreamh le chéile;
 • úsáid an t-ordú Wait le hamú na cainte a rialú;
 • úsáid an rialaitheoir Green Flag le do ríomhchlár a rith;
 • tástáil do ríomhchlár; agus
 • taispeáin do chuid oibre do dhaoine eile i do rang agus déan í a fheabhsú.

Reimsí Foghlama
FPC, Úsáid TFC

Áiseanna Measúnaithe
Tionscadal Scratch

Déan imscrúdú ar an dóigh a n-úsáideann an suíomh gréasáin seo gnéithe agus teanga láithreoireachta leis na príomhtheachtaireachtaí faoi chomhtholgadh a chur in iúl do pháistí scoile.

Déan brabhsáil trí na rannáin sa tsuíomh gréasáin seo nó i gceann de na suíomhanna gréasáin atá liostaithe i rannán na Naisc. Freagair an cheist: Cad é mar a úsáideann an suíomh gréasáin gnéithe agus teanga láithreoireachta leis na príomhtheachtaireachtaí faoi chomhtholgadh a chur in iúl do pháistí scoile?

Ba cheart duit:

 • tagairt do ghnéithe áirithe: dath, cló, boscaí téacs, pointí le hurchair, gearrthóga beochana agus íomhánna;
 • tagairt do ghnéithe teanga: treoracha, forainmneacha agus aidiachtaí; agus
 • fianaise a úsáid le tacú le do smaointe.

Reimsí Foghlama
FSO, Úsáid TFC, Cumarsáid

Cruthaigh láithreoireacht atá dírithe ar oiliúnóirí spóirt i scoileanna le comharthaí agus airíonna an chomhtholgtha a chur in iúl

Cruthaigh láithreoireacht dírithe ar oiliúnóir spóirt scoile nó ar bhaill foirne le comharthaí agus airíonna an chomhtholgtha a chur in iúl agus ar na rudaí ba chóir nó nár chóir d’oiliúnóir a dhéanamh má shíleann sé go bhfuil comhtholgadh ar imreoir.

Ba cheart duit:

 • gnéithe na mbogearraí láithreoireachta a úsáid le feabhsuithe cuí a dhéanamh ar an láithreoireacht le go mbeidh sé fóirsteanach do lucht féachana d’oiliúnóirí spóirt;
 • teimpléad cuí dearaidh a chur i bhfeidhm don sprioclucht éisteachta agus don sprioc – chuspóir;
 • íomhánna a chruthú/ nó eagarthóireacht a dhéanamh orthu agus an sprioclucht féachana ar intinn agat;
 • teacht ar ghearrthóga fuaime agus iad a chur leis an láithreoireacht lena fheabhsú; agus
 • hipearnaisc chuí a chur isteach sa láithreoireacht lena chur ar chumas an lucht féachana nascleanúint a dhéanamh trí go dtí ábhar ábhartha.

Reimsí Foghlama
Corpoideachas, FSO, Úsáid TFC, Cumarsáid

Scríobh script faoi choinne feachtas fógraíochta ar an raidió

Cruthaigh script bomaite nó dhá bhomaite do chlár raidió dírithe ar thuismitheoirí nó ar bhaill foirne. Díreoidh an clár aird ar na contúirtí atá ag dul leis an dara buille a fháil ar an chloigeann tamall beag i ndiaidh an chéad bhuille a fháil agus tabharfaidh sé breac-chuntas ar na céimeanna ba chóir a ghlacadh má tharlaíonn sin.

Agus tú ag ullmhú don tasc ba cheart duit:

 • éisteacht le feachtais ar an raidió, go háirithe feachtais a chuireann an tsláinte chun cinn; agus
 • samplaí de na feachtais sin a phlé.

Agus tú ag scríobh na scripte ba cheart duit:

 • eolas agus fianaise a úsáid le tacú le do chuid scríbhneoireachta agus le dul i bhfeidhm ar an lucht féachana;
 • smaointe éagsúla a úsáid a gcuirfidh an sprioclucht éisteachta spéis iontu;
 • do sprioclucht féachana a choinneáil i gcuimhne agat agus tú ag scríobh;
 • cuspóir do scripte a choinneáil i gcuimhne agat agus tú ag scríobh;
 • roghanna a dhéanamh d’aonturas faoi theanga a úsáid ar mhaithe le héifeacht;
 • stíl agus tuin chuí a úsáid; agus
 • poncaíocht a úsáid ar mhaithe le héifeacht, chomh maith le litriú agus gramadach chruinn.

Reimsí Foghlama
Béarla / Gaeilge, FSO, Cumarsáid

Cruthaigh podchraoladh faoi choinne feachtas fógraíochta ar an raidió

Amharc ar an bheochan ar leathanach baile an tsuímh seo agus éist go cúramach leis an teachtaireacht atáthar ag cur in iúl agus leis an tuin agus an luas a úsáidtear sa taifeadadh. Cruthaigh podchraoladh don raidió a dhíreoidh aird ar an chontúirt a bhaineann leis an dara buille a fháil ar an chloigeann tamall beag i ndiaidh an chéad bhuille a fháil agus a thabharfaidh breac-chuntas ar na céimeanna ba chóir a ghlacadh má tharlaíonn sin.

Ba cheart duit:

 • gléas taifeadta digiteach a úsáid leis an fhuaim a thaifeadadh;
 • an fhuaim a iompórtáil i mbogearraí amhail Audacity;
 • triail a bhaint as gnéithe éagsúla in Audacity;
 • eagarthóireacht a dhéanamh ar shraith de ghearrthóga fuaime (ilrianta a úsáid más gá) agus an sprioclucht éisteachta á chur san áireamh agat;
 • ceol cúlra fóirsteanach a chur isteach mar sheoladh isteach/ nó mar sheoladh amach; agus
 • cothromaíocht an mheascáin chríochnaithe a rialú agus an sprioclucht éisteachta i gcuimhne agat.

Reimsí Foghlama
Corpoideachas, FSO, Úsáid TFC, Cumarsáid

Cruthaigh quiz a thástálann a gcuid eolais ar chomhtholgadh

Amharc tríd an quiz ar an tsuíomh seo. Úsáid bogearraí amhail Game Maker, le quiz ilroghnach a chruthú d’oiliúnóirí spóirt nó do bhaill foirne, quiz a dhéanfadh tástáil ar a gcuid eolais ar chomhtholgadh.

Smaoinigh ar na rudaí seo a leanas a chur isteach ann:

 • trí cheist ar a laghad ina bhfuil freagra amháin ceart agus trí cinn contráilte ann maidir le gach ceist;
 • sprideanna do na ceisteanna, na freagraí, an teideal, táscairí do cheart / contráilte agus grafaicí;
 • réada a bhaineann leis na sprideanna;
 • seomra ina bhfuil cúlra fóirsteanach;
 • réada rialaitheora le hiompar réada a rialú;
 • meicníocht leis na táscairí do cheart/contráilte a thaispeáint; agus
 • meicníocht leis an chéad cheist eile a thaispeáint.

Reimsí Foghlama
Corpoideachas, FSO, Úsáid TFC

Eochairchéim 4 / Gníomhaíochtaí Daltaí Iar-16: Feachtas Meáin Shóisialta a chur ar siúl

Cruthaigh feachtas meáin shóisialta a bhaineann úsáid as ábhair atá cruthaithe agat amhail póstaeir, láithreoireachtaí nó aipeanna, leis na príomhtheachtaireachtaí ar chomhtholgadh a scaipeadh chuig an méid is mó daltaí agus tuismitheoirí agus is féidir, nó de rogha air sin, ábhair a chruthaigh daltaí Eochairchéim 3 i do scoil.

Mar shampla:

 • Cuir leathanach Facebook scoile ar bun nó bain úsáid as ceann atá ann cheana féin, ag coinneáil súil ar réimse d’fheachtas m.sh. cuir comórtas ar siúl ag baint úsáid as aip chomhoiriúnach nó postáil ar bhalla do chairde nó iarr orthu postáil ar bhallaí a gcuid cairde. Déan taighde ar threoirlínte Facebook maidir le Facebook a úsáid ar an dóigh seo;
 • Cuir fíd Twitter scoile ar bun agus déan atvuíteáil a spreagadh (smaoinigh ar an dóigh is fearr le do lucht féachana a mhealladh agus do theachtaireacht a dhéanamh suntasach); agus
 • Cruthaigh cainéal YouTube le scannáin sé shoicind a cruthaíodh ar d’fhón póca a thaispeáint.

Eochairchéim 4 / Gníomhaíochtaí Daltaí Iar-16: Obair daoine eile a bhreathnú

Amharc agus déan léirmheas ar an obair a rinne daltaí EC3 ar chomhtholgadh a cuireadh i láthair ag tionóil EC4/Iar-16.

Thiocfadh leis na rudaí seo a bheith san áireamh:

 • láithreoireachtaí;
 • drámaí;
 • póstaeir;
 • scannáin nó beochaintí; agus
 • quizeanna.

Eochairchéim 4 / Gníomhaíochtaí Daltaí Iar-16: Scéim ghradaim maidir le comhtholgadh do dhaltaí EC3 a chruthú

Cuir scéim ghradaim ar bun le moltóireacht a dhéanamh ar phóstaeir, láithreoireachtaí nó scannáin/beochaintí faoi chomhtholgadh m.sh. a chruthaigh daltaí EC3.

Smaoinigh ar:

 • cad é mar a chuirfidh tú na gradaim chun cinn;
 • próiseas iarratais;
 • critéir mholtóireachta;
  • cé chomh maith agus a chuireann an rud na príomhtheachtaireachtaí in iúl;
  • an tóir atá ag lucht féachana ar leith/tarraingteacht;
  • inneachar;
  • úire;
  • úsáid téacs, léaráidí, grafaicí, maisíochtaí;
 • aiseolas;
 • líon na mbuaiteoirí; agus
 • duaiseanna.